Breaking News
Home / Ulumuddin / Kitab Ushul Fiqh dan Alirannya

Kitab Ushul Fiqh dan Alirannya

Kitab dan Aliran Ushul Fiqh

Kitab  Ushul fiqh Yang Lama dan Alirannya

kitab ushul fiqhKitab  Ushul fiqh telah banyak dikarang oleh para ulama. Diantara ulama yang pertama kali memberikan tolak ukur untuk pembahasan ushul fiqih ini yaitu Imam Abu Hanifa (80-50 H) beserta murid-muridnya seperti abu yusuf (W 182 H). Muahmmad bin hasan(W 183 H). Hasan bin ziyad (W 204 H),dan yang lainnya. Mereka berusaha membukukan fatwa-fatwa abu hanifah dalam kitab-kitab besar seperti :

  1. Masailul ushul  (masalah-masalah pokok) yang berupa kumpulan kitab yang bernama zhahirur riwayat yang dihimpun oleh muhammad bin hasan.
  2. Masaiul nawazir,yang isinya hampir sama yang diatas hanya riwayatnya agak lemah.
  3. Al-fatawa wal waqi’ah,berupa kumpulan pendapat-pendapat sahabat dan murid-murid imam hanafi.

Adapun ulama yang pertama kali menyusun dan mencatat ilmu ushul fiqh secara sempurna,yaitu imam muhammad idris asy-syafi’i (150-204 H) yang ditulisnya dalam kitab “Ar-risalah”.kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang imam syafi’i dalam usia muda belia,beliau mengarang kitab ini atas permintaan abdurrahman bin mahdi seorang ahli hadis terkemuka pada saat itu.

Kitab Ar-Risalah ini didalamnya terdapat pokok-pokok pikiran imam syafi’i dalam menetapkan hukum juga tentang kedudukan qur’an,sunnah,ijma,qiyas,serta pokok-pokok pengambilan hukum.

Demikianlah beberapa sumber yang disebutkan diatas yang selalu dijadikan pokok pengambilan ulama-ulama angkatan baru. Sedangkan yang mengumpulkan diantara pendapat imam hanafi dan imam syafi’i adalah :

  1. As-Syaukany (W 694 H) dengan kitabnya badiun nidzam
  2. Syadrus Syar’iyah (W 747 H) dengan kitabnya tankihul ushul
  3. Asy-syatiby (W 760 H) dengan kitabnya al-muwafaqat
  4. Kamal bin hammam (W 861 H) dengan kitabnya at-tahrir.

Selain kitab-kitab tersebut diatas kitab-kitab mereka ini banyak lagi yang lainnya,yang pada dasarnya dapat digolongkan kepada dua aliran yaitu :

1. Kitab Aliran Hanafiah yang mendasarkan kepada hukum furu, dan kitab:

–  Al-jasshash oleh Abu bakar bin Ali (W 380 H)

– Khasyful Asyar oleh Alaudin Abu Aziz bin Ahmad Al-bukhari(W 730 H)

-Al-manar (misykatl anwar) oleh hafiduddin abdullah bin ahmad an-nasyafaty ( W 790 H)

-Badiun nidzam oleh mudhfaruddin ahmada al-bagdady (W 694 H)

-Al-ihkan fi ushilul ahkam oleh abdul hasan aly (W 631 H)

-Al-tauhih oleh Al-bazdawy

-Mukhtarul muntaha oleh ibnu hazib

-Jam’ul Jawamy oleh Tajuddin abd wahab as-syafi’i(W 771 H)

-At-tahrir oleh kamaluddin abdul wahab(W 861 H)

-Al-muwafaqat oleh abu ishak ibrahim bin musa as-syatiby (W 760 H)

2. kitab-kitab aliran mutakallim yang didasarkan kepada ilmu kalam dan dalil-dalil  syara,seperti kitab:

– Al-Mu’tamad Abd Husen Muhammad bin Aly (W.463 H)

– Al-Burham oleh Maaly abd Malik As-Syafi’i (W. 487 H)

– Al-Musytasyfa oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad As-Syafi’i (W.505 H)

– Al-Hasli oleh Tajuddin Muhammad bin Hasan (W.656 H)

– At-Takhshil oleh Muhammad bin abu Bakar (W.672 H)

– Minhajul Wushul oleh Al-Qadhi Abdullah bin Umar (W.675 H)

-Muntahal Su’ly Wan Amal fi Ilmi Ushul wal jidal oleh Ibnu Hajib Al Maliky (W.646 H)

– Mukhtasorul Muntaha oleh Adduddin Abdu Rahman (W.756 H)

– Dan masi banyak lagi yang lainnya

Kitab Ushul Fiqh Yang Baru

Adapun Kitab-kitab Ushul Fiqh yang baru seperti:

–  Ushulul Fiqih karya Mauhammad Al khudory Beyk (W.1927 M/1345 H) Kitab ini sudah  diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

–  Irsyadul Fuhul oleh As Syaukany (W.1920 H)

–  Tashilul Wushul ila Ilmi Ushul Muhammad Abdur Rahman Al-Mihlawy (W.1920 H)

–  Ilmu Ushul Fiqih karya Abdul Wahab Khalaf seorang ulama dari Mesir.

–  Dan bayak lagi ulama-ulama Indonesia yang berhasil mengaran dan menyusun buku-buku ushul fiqih sejak ushul fiqih menembus masyarakat indonesia pada abad ke 13 H/abad 19 M  sampai sekarang.

Demikian sekilar mengenai perkembangan kitab ushul fiqh dan alirannya, semoga bermanfaat.

=====

Silahkan like FB Fanspage ponpesalbadar dan follow twitter @ponpesalbadar

====

Facebook Comments Box

Review Overview

Kitab dan Aliran Ushul Fiqih

Ditulis : M Arif Haruna

User Rating: Be the first one !

Check Also

Hukum Memakai Rambut Palsu atau Wig

Perkembangan sosial tentu diikuti model gaya hidup yang semakin berkembang pula, berikut pula cara berpenampilan. …